travel news

พระธาตุดอยปูเข้า

วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำรวกบนดอยเล็กๆ ที่มีชื่อว่า ดอยเชียงเมี่ยง และเพราะความเก่าแก่ของวัด ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน จึงได้มีการจดทะเบียนให้เป็นโบราณสถานสำคัญอีกแห่งหนึ่งคู่จังหวัดเชียงราย พระวิหารที่มีอายุกว่าพันปี ซึ่งภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์ รวมทั้งพระเจ้าเชียงแสนองค์ใหม่ที่สร้างขึ้นภายหลัง พระพุทธรูปพระเจ้าเชียงแสนองค์เก่าที่อยู่คู่วัดแห่งนี้มาตั้งแต่อดีต ประดิษฐานอยู่นอกพระวิหาร

ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงพระวรกายบางส่วนให้ได้กราบสักการะบูชาเท่านั้น พระธาตุดอยปูเข้า บนยอดดอยเชียงเมี่ยง ซึ่งปัจจุบันเหลือให้เห็นเพียงซากปรักหักพังเท่านั้น และดอยเชียงเมี่ยงแห่งนี้ยังเป็นจุดที่สามารถชมวิวทิวทัศน์งดงามของสามเหลี่ยมทองคำซึ่งเป็นรอยต่อชายแดน3ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว และเมียนมาร์. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

Comments Off on พระธาตุดอยปูเข้า