news

สำคัญในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง

ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปีหน้าและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินคาดการณ์ว่า คำเตือนจากผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารกลางธนาคารไทยพาณิชย์และหลักทรัพย์ภัทร เป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา ธปท. ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% โดยเพิ่มขึ้นจาก 1.5 เป็นร้อยละ 1.75 ถ้าการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่งในปี 2562

และคงอัตราเงินเฟ้อไว้ผมเชื่อว่า ธ ปท. จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปี 2562 เขากล่าวในการอภิปรายเรื่อง “โครงสร้างหุ้นไทย: จะลดลงหรือเติบโตต่อไปหรือไม่ ธนาคารกลางคาดการณ์ว่าจีดีพีของไทยจะขยายตัวร้อยละ 4 ในปีพ. ศ. 2562 ด้วยอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 1 ดอนกล่าวว่าหนึ่งในความเสี่ยงที่สำคัญในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปี 2562 คือผลกระทบที่อาจส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อ อย่างไรก็ดีการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป

Comments Off on สำคัญในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง