• travel news

    พระธาตุดอยปูเข้า

    วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำรวกบนดอยเล็กๆ ที่มีชื่อว่า ดอยเชียงเมี่ยง และเพราะความเก่าแก่ของวัด ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน จึงได้มีการจดทะเบียนให้เป็นโบราณสถานสำคัญอีกแห่งหนึ่งคู่จังหวัดเชียงราย พระวิหารที่มีอายุกว่าพันปี ซึ่งภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์ รวมทั้งพระเจ้าเชียงแสนองค์ใหม่ที่สร้างขึ้นภายหลัง พระพุทธรูปพระเจ้าเชียงแสนองค์เก่าที่อยู่คู่วัดแห่งนี้มาตั้งแต่อดีต ประดิษฐานอยู่นอกพระวิหาร

    Comments Off on พระธาตุดอยปูเข้า